Offerte aanvragen

Privacybeleid -Zeano internationaal

Privacybeleid Verklaring

U kunt onze website bezoeken zonder ons persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken.Zodra u een offerte wilt aanvragen, moet u voor sommige ons aanvraagformulier invulleninformatie. Als u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te verstrekken, onze siteverzamelt alleen de informatie die door bezoekers vrijwillig wordt verstrekt. Wijverzamelt en bewaart de volgende persoonlijke informatie:

E-mailadres, contactgegevens,om de vragen te beantwoorden Financiële informatie, b.v. creditcard ofbankrekeningnummers, om inkooporders te verwerken Verzenden, factureren of anderszinsinformatie om bestelde artikelen te verzenden Overige informatie, inclusief standaard webloginformatie en IP-adres van gebruiker

1. Site-inhoud Gebruik zeanoit.com

Website behoudt zich het recht voor om deinhoud van deze site en de inhoud van deze site alleen voor persoonlijk gebruik.De inhoud van de auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, umoet worden gerespecteerd en een kopie moet worden bewaard. Als de site-inhoud zonderde juiste verklaring, betekent niet dat de site geen rechten heeft, nietbetekent dat de site geen rechten claimt en dat u het principe van moet respecterengoede trouw en de legitieme belangen van inhoud voor legitiem gebruik. Je kandeze op geen enkele manier wijzigen, kopiëren, openbaar weergeven, publiceren of verspreidenmaterialen of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Verbiedenal deze materialen voor andere websites of andere gedrukte media of netwerkencomputeromgeving. Inhoud op de site en bewerk de vorm van wettelijke beschermingvolgens de auteursrechtwetgeving kan elk ongeoorloofd gebruik auteursrecht, handelsmerk enandere wettelijke rechten. Als u deze Voorwaarden niet accepteert of schendt, uw autorisatieom de site te gebruiken, wordt deze automatisch beëindigd en moet u deze onmiddellijk vernietigengedownload of gedrukt materiaal.

2. website voor informatieverspreiding

Zeano international's De beschikbaarheid vaninhoud op deze site zonder enige vorm van garantie. Garandeert niet deabsolute nauwkeurigheid en volledigheid. Site in de producten, technologieën,programma's, prijzen en toewijzing kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Inzendingen van gebruikers

Naast de privacybepalingen,anders dan deze, u verzendt of plaatst materiaal naar de site of neemt contact opinformatie (hierna gezamenlijk aangeduid als informatie) zal zijnbeschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Uw gebruik van deze site zalgeen wetten, voorschriften en openbare zeden schenden, niet naar of van e-mail of verzendenonwettige, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, obsceen, pornografische of andereillegaal materiaal. Als mensen informatie-inhoud en invloed hebben, is die er welbewijs van de waarschuwing of het bezwaar tegen deze site voel je vrij om de te verwijderenbericht of onbeperkte opschorting van de informatie de webbrowser, zondervoorafgaande toestemming, geen verplichting om de kennisgeving te plaatsen, de situatie te verkrijgenernstig is, kan deze site van de gebruiker worden verwijderd.

4. Gebruikers wisselen inhoud uit

Zeano internationaal Leef tot monitor ofbeoordeling van de gebruiker om berichten te verzenden of te plaatsen of uitsluitend met elkaar te communicereninformatie op elk verantwoordelijkheidsgebied, inclusief maar niet beperkt tot chattenkamers, Zeano internationaal beperkt. Forums of andere gebruikersforums en andereuitwisseling van inhoud.Zeano internationaal beperkt. Voor de inhoud van dergelijkeuitwisseling aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, ongeacht of ze gevenaanleiding geven tot laster, privacy, obsceniteit of andere problemen.

5. site om te gebruiken software te downloaden

Als u software downloadt van het gebruik vansoftware om te voldoen aan de softwarelicentieovereenkomst om allesoftwarelicentievoorwaarden. Wanneer u de softwarelicentieovereenkomst leest en accepteertvoordat de bepalingen de software niet downloaden of installeren.

6. Links naar websites van derden

Sitelinks naar websites van derden alleen alseen gemak voor u. Als u deze links gebruikt, verlaat u de site. Zeanointernationaal beperkt. Heeft geen sites van derden, deze sites en beoordeeldhun inhoud heeft geen controle, zonder aansprakelijkheid.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Zeano International limited of derde partijgenoemd is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies)winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbrekingen veroorzaakt door schade), ongeacht of deze van toepassing zijnschade is het gevolg van gebruik, of kan de website niet gebruiken, en de site linkt naar enigewebsite of enige informatie op dergelijke sites veroorzaakt, en ongeachtof zij dat contract, die onrechtmatige daad of enige andere wettelijke basis vooraf hebben endit is een dergelijke schade kan optreden advies.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onzeprivacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.